جشواره ی ملی استارپوزال

جشنواره ی ملی استارپوزال

طراح و مجری جشنواره ملی استارپوزال (طرح ملی شناسایی پروپزال های دانشجویی با قابلیت تجاری سازی با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس)

_ برگزاری همایش تخصصی از ایده تا بازار

_ برگزاری همایش انگیزشی گفتمان کار آفرینی

_ برگزاری دوره توانمند سازی فنون مذاکره

_ داوری نهایی جشنواره و انتخاب تیم های برگزیده

_ داوری اولیه طرح های دریافتی

_ برگزاری دوره توانمندسازی ایده تا کسب و کار نوین

_ تجاری سازی و حمایت از طرح های برگزیده

جشنواره ی ملی ایدانه
فهرست