ثبت نام نیازهای فناورانه صنایع

عنوان نیازمندی *
این فیلد را پر کنید
متقاضی *
این فیلد را پر کنید
ایمیل متقاضی *
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شماره تماس متقاضی *
این فیلد را پر کنید
شرح مسئله *
این فیلد را پر کنید
حوزه فناوری تقاضا *
این فیلد را پر کنید
حوزه صنعتی تقاضا *
این فیلد را پر کنید
پارامترهای عملکردی لازم (الزامات راه حل های پیشنهادی) *
این فیلد را پر کنید
فناوری ها و راه حل های نامطلوب (راه حل هایی که تاکنون استفاده شده) *
این فیلد را پر کنید
مدل همکاری مطلوب *
این فیلد را پر کنید
فهرست